معافیت تحصیلی برای دانش آموزان تا سن 20 سالگی

درخواست حذف این مطلب

معافیت دانش آموزان تا سن بیست سالگی است-سن مشمولیت دانش آموزان-

به گزارش معاونت اجتماعی سازمان وظیفه عمومی ناجا ، سرهنگ "نجف حمیدزاده" اظهار داشت: در سال جاری عده زیادی از دانش آموزان مشمول در سراسر کشور به دلیل عدم رعایت سقف سنوات مجاز تحصیلی در مقطع متوسطه، علی رغم ب رتبه های برتر کشوری در آزمون های ی، به علت صراحت آیین نامه اجرایی ، نتوانستند از معافیت تحصیلی در مقاطع ی بهره مند شوند،لذا دانشجویان می بایست با برنامه ریزی مناسب در سنوات تحصیلی در نظر گرفته شده، مقطع تحصیلی خود را به اتمام رسانند تا برای ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی بالاتر دچار مشکل نشوند.

وی افزود: طبق تبصره یک ماده 33 قانون خدمت وظیفه عمومی،حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش آموزان تا سن بیست سالگی تمام می باشد و مهلت معرفی آنان برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی، حداکثر یک سال پس ازفراغت ازتحصیل می باشد.

معاون مشمولان و امور معافیت های سازمان وظیفه عمومی ناجا بیان کرد: طبق ماده 13 آیین نامه اجرایی معافیت تحصیلی مصوب 91/8/29 هیئت ان،دانش آموزانی که در مهلت معرفی خود،یعنی بعد از 20 سالگی تمام ،فارغ حصیل شوند، امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر را نخواهند داشت.

vazifeh.police.ir